• Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej sklep.spider-bhp.com. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 28.06.2023r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Regulamin dostępny             jest             na              stronie             internetowej            https://www.sklep.spider-bhp.com/news/n/253/Regulamin-Programu-Lojalnosciowego
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej

„adresem organizatora” jest następujący: info@sklep.spider-bhp.com

 

§ 2. Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – klient detalicznypodmiot lub prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający konto na Platformie Zakupowej pod adresem sklep.spider-bhp.com
 2. Organizator - SPIDER sp. jawna J.Marczak M.Gieruszczak z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowska 140, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 5512520627, nr Regon 120682736. (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa – Platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem sklep.spider-bhp.com za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnej listy nagród wraz z ich wartością punktową, stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia na nagrody.

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

 

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
  • za każdy 1 zł brutto wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1pkt
   Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
 • do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 2. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 4. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.

§ 5. Nagrody

 

 1. Przyznanie Uczestnikowi nagrody bądź nagród w Programie Lojalnościowym i określenie ich rodzaju uzależnione jest od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów
 2. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie

może być przeniesione na osobę trzecią.


 

§ 6. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail info@sklep.spider-bhp.com
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Spider sp. jawna obsługujących systemy informatyczne.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres info@sklep.spider-bhp.com cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania

zautomatyzowanych decyzji.

 

§ 7. Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

 

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklep.spider-bhp.com lub też pisemnie na adres Organizatora Spider sp. jawna J. Marczak M. Gieruszczak Andrychów, ul. Krakowska 140). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora Spider sp. jawna J. Marczak M. Gieruszczak Andrychów, ul. Krakowska 140 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@sklep.spider-bhp.com z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.